Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Examen escrit: es resoldran exercicis i problemes relacionats amb les unitats temàtiques de la 1 a la 8. Quan l'estudiantat faça l'examen escrit es considerarà presentat a una convocatòria.

 

Resolució d'exercicis i problemes: l'estudiantat haurà de resoldre pel seu compte els problemes indicats pel professorat, que seran lliurats a aquest en les dates que s'acordin.

 

Observació / execució de tasques i pràctiques: es puntuarà l'observació / execució de l'estudiant de les diferents tasques presencials de l'aula, tant de les sessions teòriques com de les pràctiques.

 

Nota mínima necessària: la nota mínima global necessària per superar l'assignatura és de 5 (de 0 a 10).