Sistema d'avaluació

Resolución de un problema concreto mediante ordenador

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:
 
  • Examen. Hi haurà una prova escrita en què es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura, que suposarà el 20 % de la nota final.
  • Problema pràctic. S'ha de resoldre amb l'ordinador (80 % de la nota final).
 
La nota final correspondrà a la suma dels dos apartats, sense requisit mínim.
 
Les dues proves són obligatòries, per la qual cosa s'han de fer totes dues per a poder superar l'assignatura.
 
La nota d'una part es mantindrà entre les convocatòries d'un mateix curs acadèmic. Si es fa alguna de les dues proves, es considerà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura.