Temari

Temari

1. Introducció

-Revisió de conceptes fonamentals

 

2. Dissolucions d'electròlits

-Tractament no estructural de la interacció ió-dissolvent

-Determinació experimental de les interaccions ió-dissolvent i sal-dissolvent

-Tractament estructural: Model ió-dipol, model ió-quadrupol

-Interaccions interióniques: teoría de Debye-Hückel

-Activitats i coeficients d'activitat: llei límit de Debye-Huckel

-Efecte de la constant dielèctrica i la temperatura sobre l'estabilització dels ions en dissolució

-Efecte de les interaccions ió-ió sobre la mobilitat iònica

 

3. La interfície electrificada

-Estructura i propietats elèctriques de les interfases

-Interfases ideals no polaritzables i polaritzables

-Diferència de potencial a través d'una interfase electrificada: diferència de potencial de Galvani, diferència de potencial de Volta i diferència de potencial superficial

-Força electromotriu de cèl·lules galvàniques

-Potencial d'elèctrode i la llei de Nernst

 

4. Sistemes electroquímics

-Sistemes electroquímics en equilibri.

-Voltatge d'un sistema electroquímic amb pas de corrent

-Sobrevoltatge de transferència

-Variació del voltatge d'un sistema electroquímic en funció de la intensitat.

-Caiguda òhmica

-Sobrevoltatge de difusió

 

5. Reaccions electròdiques d'especial interès

-Electrocatàlisi

-Electrodeposició de metalls

-Reaccions amb despreniment d'hidrogen

-Electronització de l'oxigen

-Tractament electroquímic d'aigües

-Mètodes electroquímics acoblats a processos biològics

-Electrodiàlisi

-Recuperació de metalls, desinfecció electroquímica de l'aigua, destrucció de contaminants gasosos

 

6. Conversió electroquímica de l'energia

-Conversió tèrmica i conversió electroquímica

-Reversibilitat i irreversibilitat. Motors electroquímics

-Bateries i acumuladors. Piles primàries. Piles secundàries. Piles de combustió

  

7. Corrosió

-Corrosió electroquímica

-Termodinàmica de la corrosió: piles de corrosió

-Cinètica de la corrosió

-Diagrames d'Evans

-Passivació

-Protecció contra la corrosió