Temari

Temari

Bloc 1. Conceptes fonamentals

Introducció.

Història dels polímers

Classificació dels polímers


Bloc 2. Magnituds estadístiques dels polímers

Introducció i conceptes previs

Mitjanes i distribució de masses moleculars.

Dimensions del cabdell estadístic

Càlcul de la funció de distribució

Rigidesa de la cadena

Conformacions preferides: estructures d'ordre superior


Bloc 3. Cinètica i mecanismes de polimerització

Introducció

Polimerització per obertura d'un doble enllaç, per radicals lliures, catiònica, aniònica per coordinació, per obertura de cicle, per reacció entre grups funcionals o polimerització per passos

Copolimerització per radicals lliures, iònica, per bloc, d'empelt

Tècniques de polimerització


Bloc 4. Termodinàmica de polímers en dissolució

Introducció

Entropia configuracional de mescla

Teoria de Flory-Huggins

Potencial químic

Solubilitat de polímers

Equilibri de fases

Fraccionament

Temperatures crítiques superior i inferior. Teoria del volum lliure.

Volum exclòs

Teoria de Flory-Krigbaum

Comparació de resultats teòrics amb experimentalsBloc 5. Tècniques de caracterització de polímers

Dispersió de la llum.

Propietats de transport.

Propietats col · ligatives.

Mètodes químics: anàlisi de grups finals

Cromatografia d'exclusió per mides

Mètodes tèrmics

Mètodes espectroscòpics

Cristal · lografia de raigs X

Ressonància magnètica nuclear

Mètodes teòrics: Dinàmica molecular, Mecànica molecular, Mètodes híbrids QM / MM


Bloc 6. Propietats físiques dels polímers en estat sòlid

Introducció.

Polímers cristal.lins.

Processos de cristal · lització.

Polímers amorfs.

Polímers parcialment cristal · lins.

Propietats mecàniques en funció de la temperatura.

Propietats mecàniques en funció del temps.Bloc 7. Producció Industrial de Polímers

Introducció.

Additius

Processament

Enzims en la Indústria.

Reciclatge