Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Elaboració de treballs acadèmics: 30%.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) : 40%.

Resolució d'exercicis i problemes: 30%.

a) La nota mínima exigida en cada una de les proves és igual o superior a 5 punts (sobre 10).

b) L'elaboració de treballs acadèmics i la realització de l'examen escrit seran necessàries perquè l'alumnat siga considerat com a presentat en una convocatòria.