Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

25%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir un 5 sobre 10 en la prova escrita i realitzar i presentar oralment un treball acadèmic.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat i presentat el treball acadèmic o si ha realitzat la prova escrita.

En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de treballs acadèmics i l'estudiant o estudianta s'haurà d'examinar de la prova escrita.