Temari

Temari

1. La indústria química. Característiques de la indústria química: maduresa, participació en el mercat mundial, competència dels països en desenvolupament, economia d'escala, essencial i omnipresent, llibertat de mercat, regulació intensa, despeses d'R+D, dislocacions. Les companyies químiques més importants. Els productes químics amb major producció. Indústria química a Espanya.

 

2. Petroli: origen i composició. Refinat de petroli i processos complementaris de refineria.

 

3. Metà. Gas de síntesi. Metanol. Formaldehid. Àcid fòrmic. Àcid acètic. Monòxid de carboni. Cianur d'hidrogen. Disulfur de carboni. Cloració industrial, clorometans i fluoroclorometans. Metilamines.

 

4. Acetilè, importància actual. Processos d'obtenció de l'acetilè. Aplicacions de l'acetilè. Etilè. Obtenció de l'etilè. Òxid d'etilè. Clorur de vinil. Etanol. Estirè. Acetaldehid (procés Wacker). Acetat de vinil.  a-Olefines.


5. Propilè. Acrilonitril. Oxoalcohols. Isopropanol. Acetona. Oxide de propilé. Cumè. Clorur d'al·lil. Acroleïna. Àcid acrílic i derivats. Hidrocarburs C4. Butadiè i derivats. IsoprèCloroprèCiclopentadiè.

6. Hidrocarburs aromàtics: obtenció. Benzètoluè, xilens, etilbenzè. PAH. Fenol i derivats. Anhídrid maleic. Nitrobenzè i anilina. Àcids ftàlics.