Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:

- Examen. Hi haurà dues proves escrites on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaran el 70% de la nota final. Es requerirà, com a mínim, una puntuació de 4 punts sobre 10 perquè puguen ser tinguts en compte altres aspectes de l'avaluació.

- Treball. L'estudiantat haurà d'assistir a les tutories i resoldre pel seu compte els problemes indicats pel professorat, que seran lliurats a aquest en les dates que s'acorden. S'haurà d'elaborar un treball i presentar oralment. Suposarà un 30% de la nota final.

- Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de problemes, tutories i exposicions (30% de la nota total), i l'estudiantat s'haurà d'examinar de la prova escrita (70% de la nota total).

- En el moment que l'alumne o l'alumna es presente un dels dos exàmens es considerarà presentat a l'assignatura.