Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

L'estudiantat superarà l'assignatura si supera la nota final de 5 sobre 10. Aquest resultat engloba la suma de les notes obtingudes a partir dels següents apartats:
• Proves escrita i pràctica (70% de la nota final). Es consideraran superades amb una nota superior a 5 (sobre un total de 10) per a cada un dels dos exàmens.
• Elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final).
Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat són els dos exàmens finals. Com a sistema de recuperació, en la segona convocatòria ordinària, es guardarà la nota superada a la part de treballs acadèmics (30% de la nota final) i l'estudiantat s'haurà d'examinar de les dues proves: pràctica i escrita (70% de la nota final).