Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Prova escrita (60% de la nota final)

 

Prova: unitats temàtiques 1 a 5.

Durada: 2 hores. Es resoldran exercicis i problemes relacionats amb les unitats temàtiques.

Resultats de l’aprenentatge a avaluar: tots.

La puntuació aconseguida en aquesta prova escrita correspondrà al 60% de la nota total de l’assignatura.

 

Resolució d’exercicis i problemes (10% de la nota final)

L’estudiantat haurà de resoldre els problemes indicats pel professorat i entregar-los en la data acordada.

Resultats de l’aprenentatge a avaluar: tots.

La puntuació aconseguida en la resolució de problemes correspondrà al 10 % de la nota total de l’assignatura.

 

Elaboració de treballs acadèmics y exposició oral (30% de la nota final)

L’estudiantat haurà de preparar treballs acadèmics i realitzar una exposició oral.

Resultats de l’aprenentatge a avaluar: tots.

La puntuació aconseguida en aquest apartat correspondrà al 30% de la nota total de l’assignatura.

 

S'ha d'obtenir una nota de 5 sobre 10 en cada un dels tres apartats anteriors.

 

Es considera a l’alumnat presentat a l’assignatura si s’ha presentat a la prova escrita.

 

Sistema de recuperació

Les notes aconseguides en problemes i treballs acadèmics (40% de la nota) es guardaran per a la segona convocatòria i l’estudiantat s’haurà d’examinar de la prova escrita (60% de la nota total).