Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà d'obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10) en cadascuna de les proves del punt 10.1.

Un alumne o alumna es considerarà presentat a una convocatòria si realitza l'examen escrit i el treball acadèmic.

Si l'estudiant o l'estudianta ha superat la part de resolució d'exercicis i problemes, es conservarà la nota únicament en la segona convocatòria del curs.