Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc temàtic I: SÍNTESI DE COMPOSTOS 1,3-DIFUNCIONALITZATS.
L'acidesa dels enllaços C-H. Enols i anions enolatenolat cinètic i termodinàmic. Reaccions d'alquilació d'enolats i els seus anàlegs aza-. Reaccions aldòliques. Reaccions aldòliques estereoselectives. Reaccions d'acilació d'enolats: Condensació de Claisen i processos relacionats. Síntesi de fàrmacs. Hores: 6.
Bloc temàtic II: SÍNTESI DE COMPOSTOS 1,5-DIFUNCIONALITZATS.
Addicions conjugades: La reacció de Michael. Enamines en la reacció de Michael. Síntesi dels anells de 6-membres a través d'anel·lació de Robinson. Síntesi dels anells de 6-membres a través de la reacció de Birch. Síntesi de fàrmacs. Hores: 4.

Bloc temàtic III: SÍNTESI DE COMPOSTOS 1,2-DIFUNCIONALITZATS.
Mètodes amb equivalents d'anió acil. Compostos 1,2-difuncionalitzats a partir d'alquens. Compostos 1,4-difuncionalitzats. Sintons electrofílics no naturals. Sintons nucleofílics no naturals. Síntesi de compostos 1,2- i 1,4- difuncionalitzats mitjançant reconnexions. Compostos 1,6-difuncionalitzats mitjançant reconnexions. Reacció de Baeyer-Villiger. Síntesi de fàrmacs. Hores: 5.
Bloc temàtic IV: REACCIONS PERICÍCLIQUES.
Definició de les reaccions pericícliques. Cicloaddicions. Diels-Alder. Transposicions de Cope i de Claisen. Síntesi de fàrmacs. Hores: 3.

Bloc temàtic V: OXIDACIONS EN SÍNTESI ORGÀNICA.
L'oxidació d'alcohols usant reactius de crom. L'oxidació d'alcohols utilitzant DMSO activat. L'oxidació d'alcohols utilitzant reactiu Dess-Martin. L'epoxidació d'olefines i d’hidroxilació. Síntesi de fàrmacs. Hores: 3.
Bloc temàtic VI: REDUCCIONS EN SÍNTESI ORGÀNICA.
Reducció amb donants d'hidrur de la família III. Reducció amb donants d'hidrur de la família IV. Eliminació reductiva de grups funcionals. Desoxigenació reductora de grups carbonil. Síntesi de fàrmacs. Hores: 3.

Bloc temàtic VII: COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS DE METALLS DE TRANSICIÓ.
Mecanismes bàsics de les reaccions organometàl·liques. Addició oxidant i eliminació reductora. Inserció. Transmetal·lació. Atac nucleofílic a lligands coordinats. El pal·ladi en la formació d'enllaços CC: Reaccions d'acoblament de Stille, Suzuki, Kumada i Sonogashira; reacció d'Heck; Reaccions catalítiques d'acoblament amb derivats al·lílics. Uns altres metalls de transició en síntesi orgànica: níquel i cobalt. Metàtesi. Síntesi de fàrmacs. Hores: 4.