Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

20%

Criteris de superació

 

Proves escrites (80% de la nota final)

1. Es resoldran exercicis i problemes relacionats amb les unitats temàtiques de la 1 fins a la 7. La puntuació aconseguida en la resolució d'aquesta prova escrita constituirà el 80% de la nota total de l'assignatura.

Per a superar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir un 5 sobre 10 en la prova escrita.

2. Resolució de problemes (20% de la nota final). L'estudiantat ha de resoldre pel seu compte els problemes indicats pel professorat, els quals seran entregats en les dades acordades. La puntuació aconseguida en la resolució d'aquesta prova escrita constituirà el 20% de la nota total de l'assignatura. La resolució de problemes es correspon amb "l'elaboració de treballs acadèmics".

Sistema de recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de problemes (20% de la nota total), i l'estudiant o estudianta ha d’examinar-se de la prova escrita (80% de la nota total).

Es considerarà presentat aquell alumne o alumna que haja presentat alguna prova escrita.