Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

60%

Prova teòrico-pràctica

30%

Prova pràctica (textos i cas d'estudi)

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà d'obtenir una puntuació mínima del 50 % (5 en una escala de 0-10) resultant de la suma de les tres diferents proves. A més, en cada prova haurà de traure el 50% de la nota màxima possible per a considerar-la avaluable (fer mitjana amb la resta).

La prova pràctica (defensa/exposició pública d'una unitat didàctica) és la que té més pes i és obligatòriament presencial.

L'alumnat que realitza la defensa pública de la unitat didàctica i, en total, lliura el 60% de les proves d'avaluació de l'assignatura, es considerarà presentat en la convocatòria.

Una incorrecta ortografia penalitzarà la nota final.

En definitiva, l'avaluació es reparteix de la següent manera:

  • 60 %: Pràctica (defensa pública d'una unitat didàctica).
  • 20 %: Pràctiques o casos a resoldre (dos activitats diferents)
  • 20 %: Prova teòrico-pràctica (examen).
Són recuperables totes les proves, però l'exposició pública d'una unitat didàctica serà substituïda per l'entrega de la unitat didàctica en paper en la convocatòria posterior a la primera ordinària.