Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Pruova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a aprovar l’assignatura cal superar amb un 5 o més cada una de les dues proves de què consta l’avaluació i, per tant, aconseguir desenvolupar amb un grau suficient les diferents competències valorades en cada una de les proves. 

A més a més totes les proves son recuperables a la segona convocatòria. Perquè a un alumne o a una alumna se'ls considere presentats a l'assignatura, han de realitzar les dues proves de què consta l'avaluació.

Qui no participe en les sessions presencials ha de fer una avaluació final de l’assignatura que constarà de les mateixes dues parts.1. Treball de grup (Prova pràctica: 50%):

Es realitzarà una entrega per cada bloc temàtic de l'assignatura. Cada una constarà de dues parts:

– La tesi defensada pel grup,

– Les conclusions elaborades a partir del debat final del bloc temàtic.

Els treballs tindran un pes del 30 % i donaran una nota idèntica a cada un dels membres del grup.

S'avaluarà mitjançant la rúbrica de treball de grup que, al mateix temps, ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit.

La nota mitjana dels treballs constituirà la nota final del grup que ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació acordat amb el professorat.

L'altre 20% d'aquesta part  del "treball de grup"  correspon al treball del cas pràctic que es realitzarà en coordinació amb les assignatures SAP 003 i SAP 007.2. Treball individual (Prova teòrica: 50%):

Es realitzarà una (o diverses) proves escrites en les quals cal fer ús dels coneixements i recursos adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.S'avaluarà mitjançant la rúbrica de treball individual (que també ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit).

La nota ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació acordat amb el professorat.

La nota individual d'aquestes proves conformarà el 35 % de la nota final d'aquesta part anomenada ".Prova teòrica".


El 15% restant d'aquesta part anomenada "prova teòrica" s'avaluarà mitjançant:3. Avaluació docent (Inclosa dins de la part corresponent a la "prova teòrica", amb un pes del 10%):

El professorat de l'assignatura valorarà la implicació de l'estudiantat, tant de manera presencial com en l'aula virtual (en els fòrums corresponents).

La nota d'avaluació docent conformarà el 10% de la nota final.

4. Autoavaluació de l'estudiantat (Inclosa dins de la part de la "Prova teòrica" amb un pes d'un 5%):

L'estudiantat realitzarà un informe d'autoavaluació de l'aprenentatge realitzat en l'assignatura.

Aquest informe cal argumentar-lo en funció de tres criteris bàsics:

(1) Esforç i implicació;

(2) Aprenentatges realitzats (quantitat i importància); i

(3) Productes aconseguits (Treballs realitzats).