Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRB004 - Anàlisi Avançada del Consumidor i la Competència en el Pla de Màrqueting

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Trabajo en equipo (40%)

40%

Prueba escrita (40%)

40%

Actividades en el aula (20%)

20%

Criteris de superació

L'avaluació dels continguts de l'assignatura es realitzarà a través d'una prova escrita individual i l'avaluació de la feina en equip. La qualificació final de l'assignatura és la suma de les notes aconseguides en les dues parts.

La prova individual consistirà en la resolució de qüestions teoricopràctiques i / o un cas pràctic en el qual l'estudiant ha de demostrar, no només el seu domini de la matèria sinó també la seva capacitat de reflexió i aplicació del que s'ha après. La nota màxima que es pot obtenir en aquesta prova és de 4 punts però s'exigirà una nota mínima de 2 punts per a poder ser qualificat.

El treball en equip tindrà una qualificació màxima de 6 punts que es podrà aconseguir a través de la resolució de les diferents activitats que es proposin a l'aula (2 punts) i la realització de el projecte semestral (4 punts).

Atenció: La nota de la part aprovada només es guarda durant les convocatòries de el curs acadèmic

Important: Per a poder superar l'assignatura s'exigeix obtenir un mínim de 2 punts en la prova individual. Aquest sistema d'avaluació es mantindrà per a la segona convocatòria ordinària, de manera que es guardarà la nota de la part aprovada.