BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria consistiran en la classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra, la taula multimèdia i una sèrie de tasques a l'aula virtual de l'assignatura. L'estudiantat haurà de respondre a una sèrie de preguntes a l'aula virtual, relacionades amb els continguts tractats en les sessions de teoria. L'avaluació d'aquests qüestionaris formarà part de l'avaluació contínua de l'assignatura.

Les sessions pràctiques de laboratori constaran de 4 sessions, de 3 hores cadascuna, i es realitzaran en els laboratoris docents. Els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes relacionades amb cadascuna de les pràctiques, A més hauran de realitzar un pòster d'una de les pràctiques. L'assistència, la resolució de les preguntes i l'elaboració del pòster són obligatòries.

Les sessions de problemes combinaren explicacions breus amb la resolució de problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de resoldre els problemes plantejats i entregar-los per a la seua avaluació.

Seminaris constituiran sessions en les quals els estudiants realitzaran, per parelles, una presentació als seus companys. Aquesta activitat permetrà aprofundir en aspectes concrets i desenvolupar amb més detall alguns punts dels continguts tractats en teoria. 


Les tutories Seran reunions entre xicotets grups d'estudiants i el professor per a preparar els setmanaris que els estudiants hauran d'exposar als seus companys

L'avaluació consistirà en una prova escrita que recollirà els continguts dels temes vistos en teoria. L'examen consistirà en un bloc de preguntes d'elecció múltiple i preguntes de la mena de les realitzades en els qüestionaris de l'Aula Virtual. La realització de l'examen és obligatòria.