BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

15%

Criteris de superació

L'avaluació contínua, comprén les preguntes dels qüestionaris de l'aula virtual (5%) i el seminari (10%). L'avaluació contínua suposa un 15% de la nota de l'assignatura.

L'avaluació de pràctiques, comprén la resolució de preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (15%) i l'elaboració del pòster d'una de les pràctiques (10%).¨ L'avaluació de les pràctiques de laboratori constitueix un 25% de la nota de l'assignatura.

L'examen final, consta d'un examen escrit amb preguntes relacionades amb els temes tòrics i suposa un 60% de la nota final de l'assignatura. Ha d'aprovar-se (5 de nota mínima) per a poder ponderar amb la nota de la resta d'activitats i superar l'assignatura