BI2206 - Fonaments de Bioquímica (Bioquímica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE07 - Definir les bases de la bioquímica estructural.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG06 - Raonament crític

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Resoldre problemes relacionats amb els aminoàcids, pèptids i l'enzimologia.

- Reflexionar sobre les conseqüències i efectes que les seues decisions tenen sobre la resta.

- Poder aplicar els coneixements del metabolisme informacional.

- Mostrar una actitud crítica davant la realitat.

- Manejar amb seguretat el material biològic d'un laboratori.

- Integrar la importància de la transducció de senyals en processos bioquímics essencials.

- Gestionar adequadament els residus d'un laboratori de caràcter biològic.

- Entendre textos senzills en anglès.

- Diferenciar fets d'opinions, interpretacions, valoracions, etc. en les argumentacions de la resta.

- Conèixer les formes d'obtenció d'energia dels éssers vius, associades a una membrana biològica.

- Conèixer l'estructura i principals funcions de les biomolècules.

- Aprendre la funció enzimàtica de les proteïnes, així com la de transport i moviment.