Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

20%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura s'aconseguirà quan s'obtinga una qualificació final major o igual a 5 sobre 10. Aquesta qualificació es calcula com la mitjana ponderada de:


  • Un examen de coneixements dels continguts desenvolupats tant en les sessions de teoria com de laboratori. Aquest examen es qualificarà entre 0 i 10 i representarà un 60 % de la qualificació final de l'assignatura. Aquesta part de la qualificació és recuperable.
  • L'avaluació de les sessions de laboratori mitjançant la qualificació directa de l'activitat desenvolupada per l'alumnat i dels documents descriptius de les tasques realitzades confeccionats per l'alumnat. Aquest apartat es qualificarà entre 0 i 10 i representarà un 20 % de la qualificació final de l'assignatura. Aquesta part de la qualificació és recuperable.
  • Una qualificació que s'obtindrà de l'avaluació contínua (estudis de casos, projectes, treballs bibliogràfics i lliurament de solució de problemes que es realitzaran durant el desenvolupament de l'assignatura). Aquesta qualificació s'obtindrà a partir de la documentació entregada i, en el seu cas, de les presentacions que es realitzen per part de l’estudiantat. Aquest apartat representa un 20 % de la qualificació final de l'assignatura i no és recuperable.


La nota mínima que cal obtindre en cadascun d'aquests tres apartats per a optar a l'aprovat és de 3 sobre 10.
L''estudiant que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria pot optar a superar-la en la segona convocatòria. Per a l'avaluació contínua, pràctiques de laboratori i treballs de grup, en principi, es mantindrà la nota obtinguda durant el període de docència de l'assignatura. Si l'estudiant ho sol·licita expressament, pot optar a examinar-se també de la part de la nota corresponent a les pràctiques de laboratori. El mètode d'avaluació en aquest cas inclou un examen pràctic que es realitzarà en un laboratori, utilitzant els equips de la Universitat, el mateix dia de l'examen de l'assignatura. L’estudiantat que haja realitzat l’examen de la convocatòria corresponent es considerarà presentat.