IR2110 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E5 - Comprendre els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de la intel·ligència robòtica.

E6 - Descriure l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en intel·ligència robòtica.

E7 - Usar de manera eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució de problemes en l'àmbit de la intel·ligència robòtica.

E9 - Analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats en l'àmbit de la intel·ligència robòtica.

Resultats d'aprenentatge

-Dissenyar i implementar programes amb llenguatges de programació de tipus estàtic.

- Utilitzar competentment estructures de dades dinàmiques proveïdes per biblioteques.

- Utilitzar arrays estàtics.

- Utilitzar apuntadors per a modelar arrays dinàmics.

- Utilitzar adequadament estructures de control de flux.

- Saber comparar diferents algorismes atenent la seua eficiència.

- Implementar programes amb fluxos d'E/E.

- Explicar el funcionament de funcions recursivas senzilles.

- Dissenyar i implementar estructures i classes senzilles.

- Dissenyar i implementar algorismes bàsics d'ordenació i cerca.

- Dissenyar funcions amb pas per valor i referència.

- Calcular cotes asimptòtiques d'algorismes senzills.