CS2020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació


10. Sistema d'avaluació

10.1. Tipus de prova

Tipus de prova

Ponderació

-         -    Elaboració de treballs acadèmics

20

-        -    Examen escrit (preguntes tipus test,  i un cas pràctic o problema )

80

 

100

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

-          -  Prova escrita: 80% de la nota final.

-          -  Elaboració de treballs acadèmics: 20% de la nota final

La prova escrita consistirà en un examen de quaranta preguntes tipus test, de les quals cinc correspondran a un cas pràctic o un problema plantejat. El qüestionari test és de quatre respostes possibles i només una de vàlida, restant 0,25 per cada resposta errònia. Aquesta prova suposarà 8 punts.

L'avaluació pràctica es puntúa sobre 2 punts i és el 20% de la nota final. Es proposarà durant el curs un treball acadèmic, de contingut pràctic, de patologia forense i un seguit de preguntes associades per realitzar un informe pericial que serà lliurat abans del dia de l'examen escrit.

Així doncs, el 80% de la nota l'aporta l'examen escrit (70% el test i el 10% les preguntes sobre el cas pràctic o problema) i 20% el treball acadèmic.

Cal almenys obtenir la meitat de la puntuació en cadascuna de les dos proves per ponderar els resultats de l'examen escrit i treball acadèmic, tal com s'ha exposat abans. La nota final és sobre 10 punts i es considerarà aprovat a qui superi el 5.