Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

80%

Avaluació continuada

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix una nota mínima de 5 en la qualificació global de l'assignatura.

Primera i segona convocatòries oficials ordinàries

La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà fent una mitjana ponderada entre la nota de l'avaluació de les pràctiques (20% de pes de ponderació) i la nota de l'examen teoricopràctic (80% de pes de ponderació).

Per a poder avaluar l'alumnat d'una pràctica de laboratori, a més de realitzar la memòria serà necessària l'assistència a aquesta pràctica.

L'estudiantat es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen de l'assignatura en aquesta convocatòria (i no presentat, en cas contrari).

En cas de no aprovar a la primera convocatòria, la nota de pràctiques es guardarà per a la segona convocatòria.

Convocatòria extraordinària de final de grau

Per a la convocatòria extraordinària de final de grau es considerarà únicament la nota de l'examen final.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, l'estudiantat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació (article 7).

I d'acord amb l'article 11 d'aquesta:

L'estudiantat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de l'activitat corresponent, per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador, per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.