Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en la qual s'ha estructurat/organitzat, està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

Les classes estan estructurades en sessions: lliçó magistral a la part teòrica i sessions pràctiques amb grups reduïts i amb treball individual i en grup.

Les sessions teòriques inclouen l'exposició de la teoria i el desenvolupament de problemes o estudi de casos per part del professorat. L'alumnat pren apunts i participa en classe, realitza preguntes al professorat o respon davant les seues preguntes. El mètode expositiu consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la material objecte d'estudi.

Les sessions pràctiques tenen lloc en les aules d'informàtica, on l'alumnat disposa d'un ordinador cadascú. En totes les sessions pràctiques es proposaran exercicis que haurien de resoldre's utilitzant el programa CAD 3D comercial per al modelatge de peces, conjunts, simulacions i obtenció de plànols. S'estableixen tres tipus d'exercicis:

Guiats. Són exercicis, la resolució guiada dels quals, es realitzarà durant les classes pràctiques en l'aula assignada a tal efecte. Serà també necessari per a la finalització la realització de treball personal.

Voluntaris. Són exercicis que podran resoldre's lliurement com a treball personal.

Projecte. Consistirà en l'elaboració del projecte de modelatge complet d'un producte (conjunt de diverses peces), muntatge i obtenció de plànols. El treball es realitzarà en grups d'una, dues o tres persones (en funció de la complexitat del conjunt triat). En algunes de les sessions pràctiques, el professorat tutoritzarà el projecte assignat a cadascun dels grups d'estudiantat, els quals treballaran en un ordinador cadascú. Serà també necessari per a la finalització la realització de treball personal.