Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

65%

Avaluació continuada

35%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del pla d'estudis, l'avaluació es farà a partir del tipus de prova:

Avaluació continua:

• Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu de 20% de tota l'avaluació.

• Dos exàmens parcials pràctics amb un pes relatiu de 15% de tota l'avaluació.

Prova final:

• Examen teòric-pràctic (Ex), amb un pes relatiu del 65% de tota l'avaluació.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. Es considera aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

L'avaluació de pràctiques (Pr) consisteix a elaborar un projecte de modelatge complet d'un producte (conjunt de diverses peces), muntatge i obtenció de plànols. El treball s'ha de realitzar individualment o en grup de dues persones (en funció de la complexitat del conjunt triat), tant en les sessions pràctiques com fora d'aquestes, com a treball personal. Les dates màximes de lliurament i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació en l'Aula Virtual. No es podrà realitzar el lliurament després de la data estipulada. La qualificació obtinguda al projecte serà guardada només durant el període lectiu vigent.

Es realitzaran dos exàmens parcials pràctics (ExP), en dues de les sessions pràctiques, que haurien de presentar-se resolts durant el període de temps indicat a través de l'Aula Virtual (AV). El professorat valorarà aquests exercicis d'acord amb els criteris d'avaluació establerts per a cadascun d'aquests. La publicació de la qualificació obtinguda d'aquests exercicis es realitzarà en l'Aula Virtual (AV).

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA, es realitzarà un examen final teòric (EFT) i un examen d'exercicis pràctics (EFP).

Primera convocatòria ordinària:

La qualificació final de l'assignatura de l'alumnat en la primera convocatòria ordinària (maig) s'obté de la següent manera:

Qualificació = 0,2 * Pr + 0,15 * ExP + 0,2 * EFT + 0,45 * EFP

Cal obtenir una puntuació mínima de 3,5 a l'examen teòric (EFT) i una puntuació mínima de 4 a l'examen pràctic (EFP) per a poder realitzar el càlcul de la qualificació, segons els percentatges indicats. En el cas de no arribar a aquests mínims indicats, NO es considerarà l'avaluació de les pràctiques (Pr) per al càlcul i la qualificació màxima en les actes serà de 4.

Es considerarà l'alumnat com a presentat si realitza alguna de les proves de l'examen final.

Segona convocatòria ordinària:

En la segona convocatòria ordinària (juliol), la qualificació final s’obté de la següent manera:

Qualificació = 0,2 * Pr + 0,2 * EFT + 0,6 * EFP

Cal obtenir una puntuació mínima de 3,5 a l'examen teòric (EFT) i una puntuació mínima de 4 a l'examen pràctic (EFP) per a poder realitzar el càlcul de la qualificació, segons els percentatges indicats. En el cas de no arribar a aquests mínims indicats, NO es considerarà l'avaluació de les pràctiques (Pr) per al càlcul i la qualificació màxima en les actes serà de 4.

L'alumnat es considera presentat si realitza alguna de les proves de l'examen final.

Revisió d'exàmens davant el professorat.

L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dates que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica.

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7). I, d'acord amb l'article 11 d'aquesta:

 

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador. D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicat en l'incident."