Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

60%

Prova final

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació contínua (60% de la nota) comprèn pràctiques i tutories. La prova final (40% de la nota) consisteix en una pràctica final (20%), un examen teòric-pràctic (20%) i uns problemes (5%). Tant l'avaluació continuada com la prova final són recuperables.

 • En les pràctiques (P) i problemes (PR), l'estudiantat ha d'aplicar el conjunt dels aspectes tractats en els temes de l'assignatura.

 • En la tutoria (TUT), s'avalua el seguiment de l'alumnat durant les classes pràctiques.

 • L'examen (E) es realitzarà per escrit i versarà sobre els continguts teòrics que s'imparteixen durant el curs, dels quals es facilitarà el material d'estudi.

 • La qualificació global del curs s'obtindrà de la manera següent: nota final = 0,6*P + 0,05*PR + 0,2*TUT + 0,15*E

Criteris de superació de l'assignatura en la primera convocatòria

 • Serà necessari haver presentat tots els treballs que s'han de lliurar en les dates establertes, i fer l'examen teòric.

 • Caldrà, a més, obtenir simultàniament almenys 5 punts de mitjana sobre 10 en la part d'avaluació contínua, i 5 punts sobre 10 en la prova final. S'han d'obtenir, almenys, 5 punts en l'examen teòric.

 • En el cas que en alguna d'aquestes parts no s'arribe a la nota mínima necessària (5 punts), la qualificació final màxima de l'assignatura que apareixerà en actes serà de 4.5 punts.

 • Respecte a les pràctiques de laboratori, serà necessari haver realitzat un seguiment adequat en classe del treball de l'alumnat. En aquest sentit, qualsevol alumne o alumna que falte a 4 o més sessions presencials de laboratori sense causa justificada perdrà el dret a ser avaluat en aquesta part de l'assignatura.
 • Els treballs que s'hagen de lliurar i es presenten més tard de la data corresponent, se'ls aplicarà una penalització del 20% en la seua valoració.

 • En el cas de superar només una de les dues parts (avaluació contínua o prova final), la nota de la part superada es guardarà per a la segona convocatòria d'aquest mateix curs.

 • Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria si presenta, almenys, el 60% de les tasques avaluables, o si realitza la prova final.

Criteris de superació de l'assignatura en la segona convocatòria

 • Serà necessari obtenir, simultàniament, almenys 5 punts de mitjana sobre 10 a la part d'avaluació contínua i 5 punts sobre 10 en la prova final. S'han d'obtenir, almenys, 5 punts en l'examen teòric.

 • En el cas que en alguna d'aquestes parts no s'arribe a la nota mínima necessària (5 punts), la qualificació final màxima de l'assignatura que apareixerà en actes serà de 4.5 punts.

 • Si en la primera convocatòria, en la part d'avaluació contínua no es van aconseguir 5 punts sobre 10, hauran de presentar-se a la segona convocatòria només els treballs que s'han de lliurar que van ser suspesos o no presentats i se'ls aplicarà una penalització del 20% en la seua valoració.

 • De la mateixa manera, si a la primera convocatòria la prova final no va ser superada, s'han de repetir les proves suspeses.

 • Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria si presenta, almenys, el 60% de les tasques avaluables, o si realitza la prova final.

Revisió d'exàmens davant el professorat

L'alumnat que, per causa justificada, considera que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, «l’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 d'aquesta, “l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicat en l’incident.