Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1.       El procés de disseny i els mètodes d'anàlisi competitiu i C-box.

1.1.    Necessitat d’una metodologia de disseny.

1.2.    El procés de disseny.

1.3.    Fases del disseny.

1.4.    Mètode d'anàlisi competitiu

1.5. Mètode C-box d'avaluació inicial d'idees.


2.       Disseny que considera la qualitat i la veu del client. Metodologia QFD.

2.1.    Introducció.

2.2.    Disseny que considera la veu del client.

2.3.    Mètode de Desplegament de la Funció de Qualitat (QFD) o de la Casa de la Qualitat.

2.3.1. Obtenció de la veu del client.

2.3.2. Assignació del grau d’importància de les demandes.

2.3.3. Avaluació de la companyia i de la competència.

2.3.4. Valor meta i ràtio de millora.

2.3.5. Aspectes venedors.

2.3.6. Càlcul del pes absolut i del pes relatiu.

2.3.7. Generació d’especificacions de disseny.

2.3.8. Integració entre demandes i especificacions.

2.3.9. Teulada de la Casa de la Qualitat: correlacions.

2.3.10. Càlcul de la importància de cada especificació.

2.4.    Etapes posteriors de la Casa de la Qualitat.

2.5.    Aplicació de la Casa de la Qualitat en relació amb les etapes del procés de disseny. 

2.6.    Exemples.

3.       Mètodes de disseny considerant l'experiència de l'usuari

3.1.  Introducció

3.2.  Mètode PERSONA

3.3. Tècniques shadowing i safari

3.4. Customer Journey Map

3.5. Storyboard i storytelling

3.6. Mètode roleplay

4.       Disseny que considera la fiabilitat. Mètode d’anàlisi modal de fallades i efectes.

4.1.    Introducció.

4.2.    Definicions bàsiques i limitacions de l'AMFE.

4.3.    Passos del mètode AMFE.

4.3.1. Anàlisi de les funcions del producte.

4.3.2. Identificació dels modes de fallada i les causes.

4.3.3. Identificació dels efectes derivats dels modes de fallada.

4.3.4. Quantificació dels riscos derivats dels modes de fallada: probabilitat d'ocurrència, gravetat i probabilitat de detecció.

4.3.5. Proposta de canvis de disseny i mesures correctores.

4.4.    Exemples.


5.       Disseny que considera la fiabilitat. Mètode d’anàlisi de l’arbre de fallades

5.1.    Introducció.

5.2.    Definicions i bases matemàtiques.

5.2.1. Successos i teoria de conjunts.

5.2.2. Àlgebra de Boole.

5.2.3. Càlcul de probabilitats.

5.3.    Construcció i anàlisi de l’arbre de fallades.

5.3.1. Definició i acotació del succés “no desitjat” o succés TOP.

5.3.2. Construcció del diagrama de l’arbre. Portes lògiques.

5.3.3. Avaluació de l’arbre.

5.3.3.1.    Avaluació qualitativa.

5.3.3.2.    Avaluació quantitativa.

5.3.4. Obtenció de mesures correctores.

5.3.5. Millora del disseny i construcció i anàlisi del nou arbre, una vegada aplicades les mesures correctores.

5.4.    Exemples.

6.       Arquitectura del producte.

6.1.    Introducció.

6.2.    Tipus d’arquitectura.

6.2.1. Fixa

6.2.2. Plataforma modular

6.2.3. Adaptable al consumidor

6.3.    Mètode de definició de l’arquitectura del producte.

6.3.1. Mètode de selecció del tipus d'arquitectura

6.3.2. Mètode de definició de l'arquitectura del producte

7.       Anàlisi dels costos d'un disseny.

7.1.    Introducció.

7.2.    El cost i la fixació de preus.

7.3.    Classificació dels costos.

7.4.    Formes de fixació del preu basat en el cost.

7.5.    Consideracions a tenir en compte en el càlcul dels costos.

7.6.    Problemes d'aplicació.

8.       Disseny que considera els costos. Metodologia d'anàlisi del valor.

8.1.    Introducció.

8.2.    Conceptes fonamentals.

8.3.    Etapes de l'anàlisi del valor.

8.3.1. Etapa de selecció.

8.3.2. Etapa d'informació.

8.3.3. Etapa especulativa.

8.3.3.1. FAST: anàlisi funcional per a l'anàlisi del valor.

8.3.3.2. Tècniques de suport a l'anàlisi del valor.

8.3.4. Etapa d'anàlisi.

8.3.5. Etapa de planificació.

8.3.6. Etapa de conclusió.

8.4.    Exemples.

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques consisteixen a aplicar successivament les següents metodologies a un determinat producte.

-         Investigació del problema amb anàlisi competitiu

-         Generació d'idees i avaluació amb C-box. 

-         Anàlisi de la veu del client i aplicació del QFD.

-         Anàlisi de l'experiència: mètode PERSONA, Customer Journey Map i storyboard.

-         Aplicació de l'anàlisi de les maneres de fallada i efectes.

-         Anàlisi de l'arquitectura.

-         Anàlisi de costos i del valor.

-

PROBLEMES
- Problemes d'anàlisis de costos de productes.
- Problemes d'arbre de fallades.