DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

Si seguim el pla d'estudis, l'avaluació contempla dues qualificacions:

-Avaluació de pràctiques, amb un pes de 5 punts.

-Examen teoricopràctic, amb un pes de 5 punts, que constitueix la prova final.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10.

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA es realitzarà un examen final teoricopràctic.

Primera convocatòria ordinària

La nota final es calcularà com la ponderació de la nota de pràctiques (50%) i de la nota de l’examen (50%).

A.     Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final

B.     Per a superar l’assignatura cal complir les següents condicions:

-       B1. La nota mitjana ponderada de les pràctiques i de l'examen ha de ser igual o superior a 5.

-       B2. S'ha d'obtindre almenys el 50% de la qualificació en l'informe de treball en grup (CG2)

-       B3. S'ha d'obtindre almenys el 50% de la qualificació de les pràctiques dels temes 2 (Casa de la qualitat) i 3 (disseny considerant a l'usuari) (CG14)

-       B4. S'ha d'obtindre almenys el 50% de la nota assignada en l'examen a cadascun dels dos resultats d'aprenentatge corresponents a les competències CG15 i CG17.

En cas de no complir-se aquests criteris, la nota que obtindrà l'alumne en aquesta convocatòria serà la puntuació més baixa dels apartats anteriors.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria:

- Si l'examen de la primera convocatòria està aprovat, és a dir, es compleix el criteri B4, es guarda la nota de l'examen per a la segona convocatòria i s'hauran de presentar nous treballs pràctics i informes per a complir la resta de criteris. Les tasques i problemes individuals i les sessions de laboratori sobre anàlisi del problema (pràctica 1), generació i avaluació d'idees (pràctica 2) i storytelling (pràctica 5) no són recuperables (20% del 50% corresponent a la nota de pràctiques).

- Si en la primera convocatòria s'han aconseguit els criteris B2 i B3 i a més la nota global de pràctiques és almenys del 50% del total, aquesta nota es guarda per a la segona convocatòria amb un 50% del pes.

A.           Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final quan no es va complir el criteri B4 en la primera o, en cas contrari, si entrega nous treballs pràctics i informes en la segona.

B.            Els criteris de superació (B1, B2, B3 i B4) i el càlcul de la nota final són els mateixos que en la primera convocatòria.