DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions de teoria i problemes

Les classes presencials teoricopràctiques es desenvoluparan a través de la lliçó magistral i de la resolució d'exercicis i problemes durant la classe. Per a aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes. El professorat plantejarà un conjunt de problemes sense resoldre que l'estudiant o l'estudianta haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà en tot moment amb l'assessorament del professorat.


L'assistència a les sessions es controlarà mitjançant un control de signatures. A més alguns problemes resolts durant les sessions de problemes es pujaran ala aula virtual per al control de l'aprofitament en les sessions de problemes. L'assistència al 80% de les sessions de problemes i l'aprofitament de les mateixes, obrirà l'opció a l'alumne a no realitzar un problema de l'examen final, de tal manera que seguirà tenint la possibilitat d'aconseguir la màxima nota, però amb menys exercicis realitzats

Sessions pràctiques de laboratori

En les sessions pràctiques es farà servir la metodologia de treball de laboratori combinat amb l'aprenentatge cooperatiu per aconseguir que l'alumnat visualitze i porte a la realitat les teories i mètodes desenvolupats en la classe sota la supervisió del professorat.

Sessions de tutoria

En aquestes sessions la metodologia serà tutorial.

Treball no presencial

A més de les sessions presencials, l'alumnat haurà de realitzar un treball personal en el qual ha de:

  • Realitzar diferents activitats destinades a l'assimilació dels continguts teoricopràctics.
  • Realitzar exercicis i problemes corresponents a les col·leccions de problemes proposats.