Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F02.01 Dominar l’accés a les fonts bibliogràfiques i l’organització del temps d’estudi personal

CG3.F02.01 Analitzar adequadament resultats obtinguts en la resolució de problemes o en la realització de pràctiques de laboratori, relacionant-los amb els coneixements teòrics adquirits.

CG2.F02.01 Preparar memòries d'investigació de laboratori sobre experiments de cinemàtica, estàtica, dinàmica, treball i energia; en equips de dues a tres persones.

CE24.F02.01 Saber redactar memòries de laboratori i treballs de recerca.

CE2.F02.01 Saber aplicar les lleis de la mecànica (cinemàtica, estàtica, dinàmica, treball i energia) en la resolució de problemes.