ED2062 - Topografia, Replantejos i Sistemes d'Informació Geogràfica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

20%

Criteris de superació

PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA S'HAN D'APROVAR LES TRES PARTS, ÉS A DIR, TRAURE MÉS D'UN 5 EN CADASCUNA D'ELLES. PER A OBTINDRE LA NOTA FINAL ES COMPTABILITZA 40% LES PRÀCTIQUES+LABORATORIS (Carpetes d'aprenentatge i/o *portafolios) 20% PROJECTE DIRIGIT I 40% *TEORIA(test, desenvolupament i/o problemes). És necessari obtindre un 5 per a superar l'assignatura. Per a considerar presentat s'ha de presentar a totes les parts de l'assignatura

L'estudiant que per causes justificades no puga assistir a classe regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació contínua, podrà sol·licitar al començament del semestre la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar l'assignatura.L'avaluació comprén les següents parts

Convocatòria 1

Examen escrit, 40%: Comprén preguntes teòriques i problemes

Carpeta d'aprenentatge o *porfolio, 40%: Comprén pràctiques i laboratoris. L'alumnat que no ha superat les pràctiques+laboratori durant el curs, té l'opció de realitzar un examen pràctic.

Projectes, 20%: Projecte Dirigit (Tutories, Replanteig, Memòria, Defensa)Convocatòria 2

Examen escrit, 40%: Comprén preguntes teòriques i problemes)

Carpeta d'aprenentatge o *porfolio, 40%: comprén pràctiques i laboratoris. 

Projectes, 20%: Projecte Dirigit (Tutories, Replanteig, Memòria, Defensa)