Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2058 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

55%

Avaluació contínua

45%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es distribueix de la següent manera:

  • Avaluació Contínua (45 %):
    • Proves de Sessions (15 %) [No recuperable]: Qüestionaris i activitats ia realitzar en les sessions de teoria, problemes i laboratori en el seguiment de l'assignatura.
    • Treball (30 %) [Recuperable]: Projecte pràctic en grups de quatre estudiants sobre aplicacions de les eines de programari i els temes estudiats en l'assignatura.
  • Prova Final (55 %):
    • Examen Pràctic (25 %) [Recuperable]: Prova pràctica individual en aula informàtica sobre les eines de programari estudiades en les sessions de laboratori.
    • Examen Teòric (30 %) [Recuperable]: Prova escrita individual a realitzar en data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA, sobre els continguts impartits en les sessions de teoria i problemes.

Amb caràcter general, cada part es puntuarà amb una nota de 0 a 10. Així, la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà com a mitjana de les qualificacions de les quatre parts ponderades pels seus corresponents pesos.

Superació de l'assignatura

En ambdues convocatòries, per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir almenys una qualificació de 5 punts (sobre 10).

Tanmateix, en ambdues convocatòries, per a accedir al càlcul de la mitjana de les parts, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 punts (sobre 10) tant en l'Examen Pràctic com en l'Examen Teòric.

En qualsevol de les dues convocatòries, si no s'obté la nota mínima de 4 punts (sobre 10) en l'Examen Pràctic o en l'Examen Teòric, la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà fent una mitjana de només les qualificacions d'aquestes dues parts ponderades pels seus corresponents pesos.

En primera convocatòria

Un alumne o una alumna es considerarà presentat/da en primera convocatòria quan realitze la Prova Final, ja siga l'Examen Pràctic o l'Examen Teòric, o quan participe en un conjunt d'activitats d'Avaluació Contínua el percentatge d'avaluació del qual dins l'assignatura arribe al 27% (60% del 45%).

Podrà conservar-se per a la segona convocatòria la qualificació de qualsevol part d'avaluació. Òbviament, en l'Examen Pràctic i l'Examen Teòric solament es conservaran les notes superiors o iguals a la mínima. En cada cas caldrà decidir quines parts es recuperaran per a aconseguir aprovar en segona convocatòria, sota les condicions específiques d'aquesta.

En segona convocatória

S'habilitarà i s'anunciarà en Aula Virtual una data d'entrega d'un nou Treball. Aquesta data estarà lligada a la data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA, d'examen de segona convocatòria.

Aquesta entrega, que ara serà individual, no en grup, podrà fer-la tot o tota estudiant que vaja a presentar-se en segona convocatòria. No obstant això, cal tenir en compte que si haguera participat prèviament en una primera entrega de grup, realitzar aquesta segona entrega individual implica renunciar a priori a la puntuació obtinguda amb la primera.

Aquesta entrega individual de segona convocatòria, per a recuperar el Treball en grup, optarà només al 83,34 % de la seua ponderació en la primera convocatòria; és a dir, el Treball en segona convocatòria només optarà al 25 % de l'assignatura.

Així mateix, en la data oficial d'examen de segona convocatòria, també es podrà realitzar l'Examen Pràctic en ordinador, per a optar a recuperar el 100 % de la seua ponderació en la primera convocatòria. Per a poder realitzar l'Examen Pràctic s'haurà de notificar al professorat de l'assignatura la pretensió de realitzar-lo amb almenys deu dies d'antelació.

Un alumne o una alumna es considerarà presentat/da a l'assignatura en segona convocatòria quan participe en alguna activitat específica d'aquesta convocatòria (lliurament de Treball, Examen Pràctic o Examen Teòric), ja que totes elles estaran lligades a la data oficial d'examen de segona convocatòria.