Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

NOTES MÍNIMES:
Avaluació sessions teòriques: Examen escrit: 3/6
Memòries i informes de pràctiques. Examen pràctic: 1/2
Observació /execució de tasques i pràctiques. Seminaris 1/2
Per a aprovar l'assignatura, és necessari aprovar tant l'examen teòric i pràctic com assistir a les classes pràctiques i seminaris.
L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (Observació /execució de tasques i pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria.
L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (Memòries i informes de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si l'alumne/a no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria.
Es considerarà com presentat a aquell alumnat que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la segona convocatòria.

REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:
Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.