Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

A) Superar cadascuna de les dues parts, examen escrit i exercicis pràctics, amb almenys una nota de 4 sobre 10.
B) Es considera presentat quan l'estudiant o l'estudiant es presente a l'examen escrit.
C) Si no se supera l'assignatura en primera convocatòria, la nota de la part pràctica o escrita que se supere es conservarà per a la segona convocatòria.
D) L'assistència a classe no és obligatòria, però la realització i lliurament dels exercicis pràctics i l'examen escrit són obligatoris.
E) Si no se supera la part pràctica en primera convocatòria, s'haurà de realitzar i lliurar la part pràctica de nou en segona convocatòria. En aquest cas, les parts pràctiques que requerisca realitzar-se en el laboratori, l'alumnat les haurà de realitzar en horari d'accés lliure.

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.