AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla:

1. Avaluació continua (40%), que estarà dividida en:
– Pràctiques de laboratori (20%). Competència CCR09.
– Resolució de problemes setmanals (10%). Competències CCR09 i CG09.
– Entrega parcial del projecte d'instal·lació elèctrica (10%). Competències CCR09 i CG09.
 
2. Examen (60%), que estarà dividit en:
– Entrega final del projecte d'instal·lació elèctrica (15%).  Competències CCR09 i CG09.
– Presentació oral del projecte d'instal·lació elèctrica (15%). Competència CG03.
– Qüestionari tipus test a l'AulaVirtual (30%). Competència CCR09

Para superar l'assignatura es necessari complir les següents condicions:
– obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna de las parts en què està dividit l'examen final.
– obtindre una nota global en l'assignatura igual o superior a 5 sobre 10.

Quan la nota promig de l'examen siga inferior a 4, la qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda a l'examen. I quan la nota en una les dues parts siga inferior a 4, la qualificació màxima que es pot obtindre a l'assignatura serà 4,5. 

Per la segona convocatòria es guardarà les qüalificacions obtingudes en l'avaluació continua i en les parts de l'examen amb nota igual o superior a 4. Si es suspèn:
– les pràctiques de laboratori: es podran recuperar parcialment, fins un 5%, responent un qüestionari específic a l'AulaVirtual,
– la resolució de problemes y l'entrega parcial del projecte: l'entrega final del projecte passa a tindre un pes del 35%,
– la presentació oral del projecte: s'haurà de fer una nova presentació, amb el mateix pes del 15%,
– el qüestionari tipus test: s'haurà de fer un nou qüestionari, amb el mateix pes del 30%.

Una nota inferior a 4 en una de las dues parts de l'examen suposarà suspendre l'assignatura. El sistema de puntuació serà el de la primera convocatòria.

Es considerarà presentat a la convocatòria corresponent tot l'estudianta que es presente a alguna de les parts de l'examen.