Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Informe del mestre o mestra supervisor.

50%

Memòries i informes de pràctiques.

40%

Participació en seminaris i/o tutories.

10%

Criteris de superació

Aspectes generals

a) L'assistència tant al centre de pràctiques, en horari lectiu, com als seminaris, és obligatòria per a tot l'estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar totes les faltes o absències (no es consideren justificades les reunions amb el tutor de TFG o de Pràcticum). Per a més informació sobre les absències, cal consultar la taula "Conseqüències davant incidències durant el pràcticum" que es pot trobar en aquest mateix apartat.

b) La valoració de l'adquisició de les competències del punt 4 es farà a partir de l'avaluació de l'informe del supervisor o supervisora, la participació en els seminaris i l'avaluació del tutor o tutora en el termini establert. Aquesta informació es presenta detallada en el Document de Pràctiques. 

c) Si hi ha un informe negatiu per part de supervisor/a, tutor/a o coordinador/a de pràctiques, o s'incompleix alguna de les directrius del Document de Pràctiques per a un funcionament correcte en el centre, es podria interrompre el període de l'estada en pràctiques. Davant aquesta situació, la qualificació de l'assignatura seria de suspens.

Tipus de proves i qualificació

La qualificació final del Pràcticum serà la següent:

Tipus de prova

Ponderació

Supervisor/supervisora:

Informe (Annex de el Document de Pràctiques).

50

 

Tutor/a UJI:

Participació en Seminaris.

Tasques detallades en el Document de Pràctiques.

 


10

40

 TOTAL

100

Les notes parcials es puntuaran sobre un total de 10 punts, i per a obtenir la nota final s'aplicarà la ponderació establerta, sempre que totes les parcials estiguen aprovades (nota igual o major que 5).

La condició de no presentat es donarà si l'alumne/a no acudeix al centre educatiu durant el període presencial, no assisteix als seminaris i no presenta cap de les tasques encomanades pel tutor/a UJI en el termini establert.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0,1 punts per falta.


Conseqüències davant incidències durant el pràcticum:Incidències

Conseqüències

L’estudiantat té relació familiar en qualsevol grau o relació de servei amb el supervisor/a o centre. Sempre que es provara engany. 

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat realitza més de 3 absències justificades, per causes de força major,  durant el període del Pràcticum.

 

Caldrà recuperar totes les absències justificades a partir de la quarta, fins a un màxim de cinc dies. A partir de huit faltes justificades, cada falta descomptarà 1 punt de la nota final. 

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades durant el període del Pràcticum.

Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4.ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat incompleix part de l’horari laboral del Mestre/a supervisor/a en el període del Pràcticum. 

  • Es sol·licitarà informe del centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Es descomptaran 0,5 punts per cada incompliment. 


L’estudiantat incompleix les directrius per a un adequat funcionament dins del centre de pràctiques.

  • Es sol·licitarà informe de centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

Informe negatiu per part del supervisor i/o de la direcció del centre per conducta inapropiada de l’estudiantat.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

S'estudiarà l'obertura d'un procediment disciplinari.

L’estudiantat no aporta la documentació requerida o l’aporta fora del termini establert a la plaça nominativa.

Desestimació de la sol·licitud i selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat rebutja una plaça nominativa.

Selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat incompleix l'horari presentat a la plaça nominativa.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades als seminaris del Pràcticum.


Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat acumula una o més absències justificades als seminaris del Pràcticum.

Caldrà recuperar totes les tasques realitzades durant les absències. A partir del 25% d’absències, cada absència descomptarà 1 punt de la nota final.  

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.