Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.

DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.

DD15 - Conèixer el procés d'ensenyança-aprenentatge inicial de la llengua escrita.

DD17 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.

DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.

DDUJI07 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.

FB04 - Reconèixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys).

Resultats d'aprenentatge

R11 - Tenir els coneixements i saber utilitzar les estratègies metodològiques que faciliten i estimulen el desenvolupament de les capacitats cognitives i comunicatives dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys relacionades amb l'adquisició del llenguatge escrit.

R11 - Reconèixer, simular i modelar usos del llenguatge verbal oral i del no verbal.

R11 - Identificar i utilitzar tècniques d'intercomprensió de llengües.

R11 - Identificar i analitzar les interferències lingüístiques que es produeixen a conseqüència del contacte de llengües.

R11 - Desenvolupar estratègies per a fomentar la comprensió lectora i l'expressió escrita de l'alumnat en contexts diferenciats.

R11 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua escrita i reconèixer, en les produccions infantils escrites, el pas de l'oralitat a l'escriptura.

R11 - Aplicar el currículum de llengua espanyola als materials didàctics per a adaptar-los a les capacitats cognitives i comunicatives dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys.

R11 - Analitzar i argumentar l'ús adequat o no del llenguatge escrit.