Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d’escriptura

DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l’etapa.

DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l’ensenyament del català com primera i segona llengua en contextos multilingües.

DD17 - Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura

DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.

DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari a l’aula d’educació infantil

Resultats d'aprenentatge

R31 - Tindre formació per a poder fer la cerca i selecció d'informació lligada a la LIJ, especialment a través de la xarxa, des de l'ús de les noves tecnologies per a aquests propòsits.

R31 - Tindre formació per a afrontar els nous alfabetismes relacionats amb la DLL i la DLIJ, lligats a les tecnologies digitals de la informació i la comunicació, i ser conscients de la multiplicitat de discursos i d'alfabetitzacions diferents

R31 - Tindre formació lligada a la DLIJ per al desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixen en els hàbits de la població.

R31 - Tindre experiència en la formulació i experimentació de procediments i estratègies innovadores de DLL i DLIJ des d'un treball participatiu, desafiador i gratificant.

R31 - Tindre experiència en la formulació i experimentació de procediments i estratègies innovadores de DLL i DLIJ des d'un treball participatiu, desafiador i gratificant.

R31 - Tindre estratègies i eines conceptuals i pràctiques, des de la LIJ, sobre VDG necessàries per a identificar i transformar la violència de gènere des d'un model educatiu lligat a relacions afectivosexuals allunyades de la violència (normativa obligatòria en la formació inicial de mestres: article 7 de la Llei contra la violència de gènere. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere)

R31 - Tindre estratègies i eines conceptuals i pràctiques per a implementar la lectura crítica i dialògica a l'escola com a eina educativa per a una ciutadania crítica.

R31 - Tindre eines conceptuals i pràctiques necessàries en la seua formació inicial de mestre o mestra sobre diversitat sexual LGTBI, des de la LIJ, per a poder i garantir el respecte a la diversitat sexual (el dret a la igualtat i a la no discriminació, principis bàsics dels drets humans es recullen en l'articulat de la Declaració Universal de Drets Humans (art. 1, art. 2) i en la Constitució espanyola (art. 14), així com en la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides el 26 de setembre de 2014 per a combatre la violència i la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Així mateix: exercici de la Instrucció de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat. [2016/10425].

R31 - Tindre criteris acadèmics de DLIJ per a fer la selecció i ús dels llibres infantils i juvenils de qualitat estètica i literària, lligada a la formació de la competència lectora i la competència literària, l'ús efectiu de la biblioteca d'aula i el disseny de plans de lectura de centre (PLEC)

R31 - Tindre actituds i pràctiques investigadores en l'alumnat de formació inicial del mestre i mestra, afavorir estratègies i eines en la seua formació, per a analitzar, criticar i transformar les representacions culturals que promouen desigualtats socials, afavorir pràctiques alternatives igualitàries, que porten a poder afrontar els canvis legislatius educatius en matèria d'igualtat d'oportunitats i, concretament, de gènere, analitzant el model pedagògic vertebrador de la reforma educativa des de la LIJ, des d'un pensament divergent enfront d'un altre convergent. (Normativa obligatòria en la formació inicial de mestres: article 24 de la Llei d'igualtat. Llei orgànica 3/2007 de 22 de març de 2007 per a la igualtat efectiva d'homes i dones (art. 25 punt a, art. 24 a i b, i art. 24 c i q).

R31 - Ser conscients del poder del llenguatge en la vida personal i social de les persones; afavorir un canvi ètic social, des de la construcció escolar d'interaccions dialògiques, des de la relació entre competència comunicativa i educació democràtica lligades a la DLL i la DLIJ.

R31 - Ser capaços d'implementar accions educatives d'èxit en la DLL i la DLIJ que transformen situacions de desigualtat social

R31 - Ser capaços d'analitzar des de la Didàctica de la Llengua i la Literatura (DLL) i la Didàctica de la Literatura infantil i juvenil (DLIJ) els prejudicis lingüístics i les actituds discriminatòries en una situació de conflicte d'una llengua minoritzada

R31 - Poder incorporar al currículum escolar de DLL i DLIJ els valors de la solidaritat, de l'esperit democràtic, la tolerància, la capacitat de participació, l'acceptació de la diversitat i la corresponsabilitat.

R31 - Poder entendre el llenguatge com a instrument de formalització i estructuració del pensament, de comunicació personal i interpersonal, de representació de la realitat i d'integració activa d'una determinada cultura.

R31 - Poder articular un marc textual ampli en la DLL a partir de les característiques dominants, analitzar els aspectes comunicatius següents: escoltar, parlar, escriure i llegir, com a elements a tindre en compte en els processos de resolució de problemes.

R31 - Poder analitzar el currículum de DLL i de DLIJ d'una manera no fragmentada, relacionar-lo amb la vida quotidiana, i fomentar l'educació per a la llibertat i la democràcia.

R31 - Disposar de recursos de DLIJ per a fomentar experiències d'educació literària que faciliten el contacte amb tots els textos en què es fa patent la identitat cultural i lingüística del nostre poble i de la humanitat en general

R31 - Disposar de formació en el cànon de la LIJ i, també, de les noves produccions culturals lligades als clàssics i l'imaginari literari col·lectiu.

R31 - Disposar d'un coneixement real de la metodologia dialògica necessària per a poder treballar com a mestre o mestra de manera crítica les habilitats lingüístiques amb els xiquets i xiquetes a l'escola.

R31 - Disposar d'estratègies i recursos per a treballar de manera multimodal, hipertextual i mitjançant multitasques la DLL i la DLIJ.

R31 - Disposar d'eines i estratègies per a abordar els diversos gèneres de LIJ (novel·la, conte, poesia i teatre), així com de productes textuals més complexos on interactuen text i imatge (àlbum, còmic i novel·la gràfica) que cal treballar a l'escola