Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 Per a poder traure la mitjana entre les diferents proves s'ha de complir una sèrie de requisits:

  • A l'examen serà necessari obtindre una puntuació d'almenys un 4 sobre 10.

  • En la realització de memòries de pràctiques i/o treballs de camp cal obtindre almenys un 5 sobre 10 punts.

  • Assistir al 80% de les pràctiques.

Una vegada complits els anteriors requisits es farà una mitjana (examen escrit 20%, memòria de pràctiques y/o treballs de camp 60% i observació/execució de les tasques i pràctiques 20%). 

Es considerarà superada l'assignatura a l'obtindre una puntuació de 5 sobre un total de 10 punts.

L'assistència de l'alumnat a 4 practiques ja es considera com presentat a l'assignatura.

Per a la segona convocatòria es podrà recuperar l'examen i els treballs realitzats durant el curs. No són recuperables les sessions de pràctiques realitzades durant el curs.

Les proves d'avaluació superades en primera convocatòria  no seran avaluables de nou en segona convocatòria.

En el cas de no poder fer mitjana, la qualificació global que constarà en la convocatòria corresponent serà l'obtinguda en l'examen (expressada sobre 10).

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació (0'1 punts per falta).