Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1826 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

- Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (70%): que constarà en realitzar una prova objectiva en les dates oficials, on s'avaluaran els continguts de les sessions teòriques de l'assignatura.

- Qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada (30%): que consisitrà en l'elaboració i exposició de treballs individuals i/o grupals que es realitzaran i entregaran durant les sessions de pràctiques al llarg del semestre, en dates establides a l'aula virtual. 

B) Condicions per a aprovar l'assignatura:

Per a superar l'assignatura cal que:

- La qualificació de la prova final d'avaluació siga igual o superior a 3,5 sobre 7.

- La qualificació de les activitats d'avaluació continuada siga igual o superior a 1,5 sobre 3.

Nota important: si ambdues qualificacions no estan aprovades, no se sumaran. Per tant, l'estudiant que suspenga la prova final d'avaluació (encara que tinga aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final en la primera convocatòria la nota de la prova final. 

C) Segona convocatòria:

Ambdues qualificacions són recuperables en la segona convocatòria. En cas de suspendre ambdues parts (prova final i avaluació continuada) o no haver-se presentat a elles, el dia oficial de la 2a convocatòria l'estudiant farà dues proves:

- Una prova objectiva final, semblant a la de la 1a convocatòria.

- Una prova final de preguntes curtes, contestant a preguntes curtes sobre cassos semblants a les treballades en les sessions pràctiques de l'assignatura, per tal de recuperar la part de l'avaluació continuada.

En cas de suspendre només una de les parts en la 1a convocatòria (prova final o avaluació contiuada):

- Si l'estudiant té suspesa la prova final, es conservarà la nota de l'avaluació continuada per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant o l'estudianta només realitzarà una prova final. Aquesta nota només es conservarà per a la 2a convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

- Si l'estudiant té suspesa l'avaluació continuada, es conservarà la nota de la prova final per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant només ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura mitjançant la resolució d'una prova final amb preguntes curtes i cassos semblants a les treballades en les sessions de pràctica. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries.

D) Condició de "no presentat".

Un estudiant o una estudianta constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza la prova final. Haver entregat part dels treballs de la part d'avaluació continuada, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que haja entregat part dels treballs però que finalment no es presente a cap prova final, constarà com a "no presentat".

E) Altres consideracions.

El professorat podrà descomptar punts si es troben faltes d'ortografia en les activitats d'avaluació (0,1 per falta).