MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació comprèn tots els aspectes teòrics i pràctics analitzats durant el curs. L'alumnat ha de superar una prova final dels continguts analitzats. La modalitat concreta de la mateixa consistirà en una prova objectiva que suposarà el 50% de la nota final. La prova serà recuperable en segona convocatòria.
Les notes dels treballs pràctics avaluats, realitzades tant en hores de classe com en hores de treball personal de l´alumne, correspondran a l'altre 50% de la nota final. Els treballs seran també recuperables en segona convocatória. 
Per aprovar cal superar les dues parts (5 sobre 10). 
El professorat podrà descomptar punts per les faltes d´ortografia.


Un estudiant constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza la prova final.