Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ens situem en una opció metodològica plural en la qual passem d’emprar metodologies expositives que posen l’accent en l’aprenentatge per recepció i que faciliten la introducció dels conceptes bàsics i amb major poder estructurant de l’assignatura, a centrar-nos en l’ús de dinàmiques de treball més pràctiques, indagatives i participatives, basades en l’aprofitament de la interacció social com a font d’aprenentatge (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge tutoritzat i aprenentatge basat en problemes). Això ens permet aprofundir en el coneixement i en l’anàlisi de les variables que incideixen en el fet educatiu des d’una dimensió pràctica i problematitzadora del coneixement humà que té com a suport l’ús del dubte com a motor del pensament científic. Per a desenvolupar aquesta dimensió pràctica i aplicada dels coneixements a treballar en l’assignatura, aquesta s’organitzarà mitjançant el desenvolupament d’un treball de recerca guiada, anàlisi i transferència de coneixements que, partint d’un problema d’aprenentatge i amb el suport de l’aula virtual, realitzarem al llarg de l'assignatura. A l’hora de conduir i estructurar la proposta metodològica de manera coherent amb aquestos pressupòsits, organitzaré l’aprenentatge de forma cooperativa seguint les pautes dels grups de investigació (Sharan i Sharan, 1976, 1990; García, Traver i Candela, 2001; etc.). Aquesta opció metodològica al permetre'ns treballar els processos bàsics d’innovació i millora educativa ens apropa als models docents reflexius: recerca bibliogràfica, reflexió sobre les pràctiques, redacció d’informes de la investigació, difusió i intercanvi d’aprenentatges, etc.  Es treballen, així, totes aqueixes habilitats necessàries per a formar professionals crítics i reflexius i per a preparar-los per ser docents en la Societat de la Informació. Per tant, es posa l’accent no sols en l’acumulació de la informació, sinó principalment en els processos i habilitats de recerca, selecció, tractament, anàlisis, organització i difusió dels coneixements.

La proposta metodològica de l’assignatura Teoria de l’Educació està organitzada emprant com a elements estructurants al professorat de la matèria i l'aula virtual (http://aulavirtual.uji.es/). El treball docent es vehicula preferentment mitjançant les sessions de classe en gran grup i les tutories als grups d’aprenentatge cooperatiu i, també, individualment a l’alumnat que ho sol·licite o a iniciativa docent. Respecte de l'ús que se li atorga a l’aula virtual l'apropa al del portafoli o carpeta d'aprenentatge (Lyons, 1999; Brown y Glasher, 1999; Bélair, 2000; Margalef, 2005; Traver i Aragón, 2005; Klenowski, 2005). Gran part del treball a realitzar pels estudiants, així com la comunicació entre professorat i alumnat o entre els propis estudiants es canalitza mitjançant aquesta eina telemàtica. Mitjançant aquesta hem desenvolupat una proposta de treball per a conduir tant l’aprenentatge com l'avaluació del nostre alumnat. L'estratègia central està basada en els grups d’aprenentatge cooperatiu que utilitzen l’entorn moodle per a realitzar les seues experiències formatives baix la supervisió del professorat de l’assignatura. Entre d’altres, les estratègies i  tècniques que hem emprat són: els debats, els fòrums d’aprenentatge, les tasques, els planificadors, el glossari, els xats, els mapes conceptuals o les tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Els plantejaments de treball en l'ús d'aquestes eines segueixen les pautes de la metodologia científica emfasitzant l’elaboració de preguntes claus sobre les temàtiques a treballar, la recerca, anàlisi i transferència de la informació per sobre de la reproducció d'un coneixement estàtic i tancat.