Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.

DDUJI18 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial al recurs a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.

DDUJI31 - Planificar el que serà ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys.

OP22 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació àudio/visuals i escrits.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

Resultats d'aprenentatge

R49 - Trobar, triar i saber utilitzar noves tecnologies, amb especial atenció als REO (recursos educatius oberts), que faciliten la consulta lingüística i donen suport al desenvolupament de la comprensió, la producció i la interacció en llengua anglesa dels i les aprenentes de primària.

R49 - Reconèixer, estendre i/o generar oportunitats d'aprenentatge que puguen sorgir en el transcurs habitual de la pràctica de l'aula en anglès per a consolidar la competència lingüística i literària de l'estudiantat de primària des d'una perspectiva d'aprenentatge integrat de totes les llengües escolars.

R49 - Proposar materials literaris i audiovisuals adequats a les propostes didàctiques pròpies, que les enriquisquen, que responguen als criteris de qualitat i eficàcia consensuats amb anterioritat i que enfortisquen les competències digitals i interculturals dels aprenents i aprenentes de 6 a 12 anys.

R49 - Identificar, seleccionar i adaptar recursos didàctics literaris i audiovisuals autèntics disponibles en paper i en la xarxa per a millorar l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa en l'etapa d'educació primària, ateses les característiques motrius, cognitives, socioafectives i comunicatives de l'alumnat en edats compreses entre els 6 i els 12 anys.

R49 - Elaborar i presentar propostes didàctiques originals estructurades en tasques i/o projectes que promoguen un aprenentatge significatiu, autònom i pensat per a la comunicació en llengua anglesa dins i fora de l'aula de primària i al llarg de la vida.

R49 - Desenvolupar criteris de qualitat i eficàcia en la selecció, explotació o disseny d'obres de la literatura infantil i juvenil (p. e. LIJ) i materials audiovisuals en llengua anglesa que permeten l'ús didàctic d'aquests materials, tenint en compte els fonaments i principis bàsics de l'ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres en contextos multilingües.