Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

360 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 66
Hores presencials Hores no presencials

Competències

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnat de 6-12 anys.

PEF1 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula d'Educació Física i de la gestió d'aquesta.

PEF2 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries pròpies de l'Educació Física.

PEF3 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula d'Educació Física i del centre.

PEF4 - Capacitat per a preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en el marc específic de l'activitat física en educació primària.

PEF5 - Conèixer la diversitat de recursos didàctics de l'Educació Física, tant d'aula, com a externs, per a l'ensenyament/aprenentatge dels continguts d'aquesta matèria i els criteris per a decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los a la diversitat d'alumnes i situacions.

PEF6 - Orientar i supervisar les activitats relacionades amb l'activitat física, que s'imparteixen en el centre en horari escolar i extraescolar.

PEF7 - Ser sensible a l'interès dels i de les alumnes i capaç d'utilitzar els recursos adequats per a motivar-los en l'aprenentatge motriu i fomentar en l'alumnat una actitud favorable cap a l'activitat física.

PEF8 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de les activitats físiques.

Resultats d'aprenentatge

R30 - Ser capaç de coordinar-se i treballar en equip.

R30 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques on recollir tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques, i reflexionar sobre el treball exercit i el propi aprenentatge.

R30 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tot l’alumnat que treballa de manera innovadora i transversal els continguts en l'aula d'educació física.

R30 - Participar en reunions de coordinació, tutories, claustres, activitats complementàries, etc.

R30 - Intervindre i gestionar l'aula ateses les particularitats de la pràctica d'educació física de l'etapa de primària.

R30 - Elaborar i avaluar propostes concretes d'innovació en l'ensenyament aprenentatge de l'educació física.

R30 - Conèixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula d'educació física.

R30 - Conèixer i identificar els plans, projectes i experiències innovadores sobre educació física que es duen a terme al centre.

R30 - Buscar, seleccionar críticament i dissenyar recursos didàctics que afavorisquen l'aprenentatge de l'educació física.

R30 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu.

R30 - Analitzar el funcionament i l'organització del centre educatiu en el qual es desenvolupen les pràctiques.