Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

360 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 66
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnat de 6-12 anys.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R29 - Ser capaz de coordinarse y trabajar en equipo

R29 - Planificar y elaborar una memoria de prácticas donde recoge todo el aprendizaje desarrollado durante las prácticas reflexionando sobre el trabajo desempeñado y el propio aprendizaje

R29 - Planificar y desarrollar unidades didácticas/proyectos adaptados para todos los alumnos que trabajen de forma innovadora y transversal los contenidos

R29 - Participar en reuniones de coordinación, tutorías, claustros, actividades complementarias, etc.

R29 - Intervenir y gestionar el aula atendiendo a las particularidades del aula de la etapa de primaria

R29 - Elaborar y evaluar propuestas concretas de innovación

R29 - Conocer y reflexionar sobre las metodologías y situaciones de enseñanza-aprendizaje del aula

R29 - Conocer e identificar los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro

R29 - Buscar, seleccionar críticamente y diseñar recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje

R29 - Analizar los procesos comunicativos e interactivos con las familias y el entorno socio-educativo

R29 - Analizar el funcionamiento y la organización del centro educativo en el que se desarrollan las prácticas