Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

100%

Criteris de superació

  • Condició d'“aprovat”: un TFG es considerarà aprovat sempre que haja obtingut un 5 sobre 10 en cadascuna de les parts (tant en el treball escrit, com en la defensa oral). Per tant, un estudiant o una estudianta que tinga la màxima nota en el treball escrit, però que no arribe a un 5 en la defensa oral, haurà de repetir la defensa oral en la següent convocatòria. A més, tant si el treball escrit es considera aprovat com si no, l’estudianat haurà de tornar a trametre el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria.

  • Condició de “no presentat”: un TFG es considerarà no presentat quan l’estudiant o l'estudianta no defense oralment el seu TFG- I igual que en el cas anterior, l’estudiant o l'estudianta haurà de tornar a trametre el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatorias.

El treball s'ha de defensar de forma oral seguint la normativa acadèmica.


Els aspectes a avaluar del TFG relacionats amb els criteris de superació de l’assignatura TFG queden ampliats i definits d’una manera més completa i actualitzada al curs actual en els annexos del document del Treball del Final de Grau.