Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La qualificació global de l’estudiantat es farà ponderant les següents proves:

a)    Avaluació de la part teòrica (50%). Es farà un examen escrit amb un valor màxim de 5 punts.

b)    Avaluació de la part pràctica (50%). Es farà mitjançant l’elaboració i exposició de treballs (30%), carpetes d’aprenentatge (10%) i memòries o informes de pràctiques (10%), amb un valor global màxim de 5 punts.

 

Per a superar l’assignatura cal:

·     Aprovar la part teòrica (examen escrit) amb una nota igual o superior a 5 sobre 10 en l’examen (recuperable en 2a convocatòria).

·     Realitzar totes les pràctiques exigides durant el curs i obtenir una nota mitjana igual o superior a 5 sobre 10 (recuperable en 2a convocatòria).

·     És preceptiu superar l’examen de teoria perquè esta nota siga ponderada amb la nota de la part pràctica.

·    L’estudiantat que no es presente a la prova teòrica o no presente totes les pràctiques exigides tindrà com a qualificació final de l'assignatura “No presentat”.

·     Cas de no superar la part teòrica, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en l’examen de teoria (sobre 10), i la nota de pràctiques es mantindrà per a la 2a convocatòria.