Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0221 - Fonaments d'Econometria

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

La nota global es configurarà amb la suma ponderada de les qualificacions obtingudes en:

a) la resolució de tasques (problemes/exercicis) plantejats pel/per la professor/a (40%). Aquestes tasques son activitats no recuperables en segona convocatòria.

b) un examen escrit final amb qüestions tant teòriques com pràctiques que es realitzarà en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (60%).

Per superar l'assignatura, la nota global resultant ha de ser igual o superior a 5 punts sobre 10. A més, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima en el examen escrit final de 2,5 punts sobre 6 per a que les seves qualificacions es puguin sumar. La qualificació obtinguda en les activitats no recuperables es conservarà durant totes les convocatòries del curs.

Es considerarà que l'alumne/a s'ha presentat a l'examen quan s'ha realitzat l'examen escrit final en la data oficial.

Per a la preparació de l'assignatura, l'alumnat ha de treballar els capítols del manual indicat en el temari, les pràctiques resoltes al llarg del curs i els problemes del manual.