Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació· 30% observació i execució de tasques i pràctiques. Es divideix en dos apartats:

-20% Avaluació clínica objectiva i estructurada (ECOE). Nota mínima: 5/10

-10% Execució de pràctiques. Nota del tutor de pràctiques (10%). Nota mínima: 5/10

· 10% resolució d'exercicis i problemes: 
Casos clínics avaluats en la prova final escrita. Nota mínima: 5/10

· 60% examen escrit. Valoració de coneixements teòric-pràctics en prova final escrita. Nota mínima: 5/10

Per tant la prova final escrita constitueix el 70% de la nota global de l'assignatura.


Hi haurà un únic examen final el qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. 

Modalitat d'examen: Tipus test.

Núm. preguntes: 70-100 (35-50 de cada part)

Opcions: 4

Penalització: 3 preguntes malament resten una bé (-0.33 per cada pregunta mal).

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquestes activitats ("observació i execució de tasques i pràctiques" i "resolució d'exercicis i problemes") són activitats no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria.

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria d'aqueix curs.