Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a aconseguir les competències d'egresse es requereix una major participació de l'estudiant, la qual cosa implica la responsabilitat de l'alumne en el procés educatiu i una major interacció amb el seu professor. El docent ha d'oferir a l'alumne estratègies d'aprenentatge que li permeten l'adquisició de coneixements, habilitats, destreses i actituds amb les quals desenvolupe una autonomia creixent, un aprenentatge independent, continu i l'ocupació d'eines intel·lectuals i socials. Així mateix els docents utilitzaran estratègies que faciliten la integració de coneixement i habilitats, centrades en l'alumne per a promoure la creativitat, la reflexió i el raonament i els criteris del qual i formes d'avaluació es dirigeixen a les habilitats integrades, a diverses formes de coneixement (declaratiu, procedimental, actitudinal), a la solució de problemes i a la cerca d'evidències

El present programa pretén promoure la capacitació reflexiva i conscient, per a aprendre a fer, en els àmbits clínic, docent i investigador, ajudant a qüestionar-se el que sap, fa i com ho fa a partir de les competències que s'espera abast, i orientant l'acció del professor i col·laborador docent perquè exercisca una funció d'acompanyament, facilitadora i estimuladora de l'aprenentatge

Classes teòriques:

Es realitzen amb tots els alumnes matriculats i tenen com a finalitat oferir el contingut teòric de la matèria. Els continguts teòrics de les classes s'han d'ajustar a aquells aspectes del coneixement que han de ser útils per a la formació dels metges.

S'aplicarà en la mesura que siga possible la metodologia del cas perquè a partir d'un cas clínic es vaja desenvolupant l'explicació teòrica amb la reflexió i participació de l'alumnat.

Seminaris:

Es realitzen en grups reduïts. Tenen com a finalitat que els alumnes apliquen els conceptes teòrics en la resolució de problemes i que aprofundisquen en aquells aspectes més rellevants i complexos.

Activitats virtuals:

Són activitats realitzades de forma individual o en grup a través de la plataforma informàtica Aula virtual. A través d'aquesta plataforma els estudiants realitzen diferents activitats en grup o individuals vinculades a la resolució de problemes i aplicant mètodes de treball en equip (aprenentatge col·laboratiu) per a la resolució de problemes.

Tutories:

Amb la finalitat d'orientar i planificar de forma més personalitzada el treball autònom dels alumnes, la resolució de dubtes, el resum d'aspectes importants, planificació de les avaluacions. Després de cada bloc temàtic de teoria i seminaris hi haurà una classe de tutoria per a donar una visió integral de la matèria donada i també servirà de repàs i per a solucionar dubtes. Sempre serà abans de l'examen del bloc.

Pràctiques assistencials clíniques:

Es realitzen, amb grups reduïts (en dependència de l'oferta de tutors per part del sistema sanitari), en l'Hospital General Universitari de Castelló i en l'Hospital Universitari de la Plana . Aquestes pràctiques estan destinades a l'adquisició d'habilitats clíniques i de comunicació, utilitzant-se la  tutorització individual i el portafoli de competències com a eines clau:

Autoaprenentatge:

·        Estudi i ús d'eines d'aprenentatge individuals indicat per a l'adquisició de nous coneixements, manteniment de la competència, adquisició d'habilitats en l'ús de les eines bàsiques (anglès, informàtica, Internet). Suposa:

·        Estudi quotidià a iniciativa del propi estudiant.

·        Aprenentatge dirigit: lectures o visualitzacions recomanades (CD-ROM, vídeos, pàgines Web). Encàrrec de tasques: aprenentatge basat en la resolució de problemes, discussió de casos i problemes pràctics (Problembasedlearning).

·        Preparació de sessions.

·        Cerca de material per Internet

Aprenentatge de camp

Col·locar a l'estudiant en una situació real en la qual el seu autoaprenentatge puga tenir lloc fàcil de fer tenint a l'estudiant en la consulta. Indicada especialment para: l'adquisició i aprehensió de la complexitat de les funcions i de la presa de decisions com a professional. Suposa:

 • Observació directa (l'estudiant veu el que fa el tutor).
 • Intervencions tutoritzades (l'estudiant realitza les seues activitats davant la presència del tutor)
 • Intervenció directa, no supervisada directament pel tutor (s'obté informació per altres vies diferents a l'observació directa: auditoria d'històries, opinió dels pacients, opinió de la resta dels companys de l'equip o del segon nivell)
 • Resolució de casos en pacients simulats (participant amb el tutor)
 • Contacte amb diferents professionals de l'equip: infermeria, matrones, treball social, personal d'admissió, etc.
 • Elaboració de documents

Treball grupal, interacció  grupal:

 • Tracta d'aprofitar la interacció entre els diferents membres del grup. Indicat especialment per a treballar les actituds:
 • Treball individual i  grupal analitzant de forma seqüencial, i en exemples reals, les diferents etapes del procés diagnòstic, pronòstic i terapèutic.
 • Participació en l'elaboració d'una guia de pràctica clínica.
 • Participació en les reunions d'equip i els seminaris
 • Joc de rols (roleplaying) i visionat de vídeos
 • Treballs de camp i recerca
 • Millora de qualitat
 • Realització i presentació de sessions clíniques en les quals es realitze un abordatge integral del problema, estudiant-ho amb un enfocament centrat en el pacient i presentat les diferents etapes del procés diagnòstic i terapèutic, d'acord a l'esquema de Riegelman.
 • Valoració sobre casos reals durant les sessions de revisió d'històries
 • Experiències reals de desenvolupament d'estudis d'avaluació de la pràctica clínica i d'utilització de medicaments